Mục đích và Phạm vi

Chính sách Đổi Lịch Cắm Trại này được thiết lập để cung cấp hướng dẫn cho khách hàng muốn đổi lịch cắm trại tại cơ sở của chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng đã đặt lịch cắm trại và muốn thay đổi ngày cắm trại.

Yêu cầu Đổi Lịch

Khách hàng có thể yêu cầu đổi lịch cắm trại bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Yêu cầu đổi lịch phải được thực hiện ít nhất 7 ngày trước ngày cắm trại ban đầu.

Yêu cầu đổi lịch sẽ được xem xét dựa trên sự khả thi của chỗ cắm trại và sự sắp xếp lịch của chúng tôi.

Phí Đổi Lịch

Khách hàng có thể đổi lịch cắm trại một lần mà không phải trả thêm phí, miễn là yêu cầu được thực hiện ít nhất 7 ngày trước ngày cắm trại ban đầu.

Nếu khách hàng muốn đổi lịch thêm lần nữa, họ sẽ phải trả một khoản phí đổi lịch, mà số tiền sẽ được thông báo khi khách hàng liên hệ với chúng tôi.

Giới Hạn về Số Lần Đổi Lịch

Mỗi đặt lịch cắm trại chỉ được đổi lịch tối đa hai lần.

Sau khi đã thực hiện hai lần đổi lịch, nếu khách hàng muốn thay đổi lịch thêm, họ sẽ phải hủy đặt lịch ban đầu và đặt lại với một khoản đặt cọc mới.

Hủy Đặt Lịch

Nếu khách hàng quyết định hủy đặt lịch cắm trại thay vì đổi lịch, áp dụng chính sách hủy đặt lịch của chúng tôi, và khoản tiền đặt cọc có thể không được hoàn lại hoàn toàn hoặc có một khoản phí hủy đặt lịch.

Thời gian Xem xét và Xác nhận

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu đổi lịch trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được yêu cầu.

Khách hàng sẽ nhận được xác nhận bằng văn bản về việc đổi lịch cắm trại.

Sự Thay Đổi của Chúng Tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi lịch cắm trại của khách hàng trong trường hợp bất khả kháng hoặc vấn đề liên quan đến sự an toàn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện việc đổi lịch một cách công bằng và thông báo cho khách hàng càng sớm càng tốt.

Hiểu Biết và Chấp Nhận

Khách hàng cần đọc và hiểu rõ chính sách này trước khi đặt lịch cắm trại.

Bằng việc tiếp tục đặt lịch cắm trại, khách hàng đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong chính sách Đổi Lịch Cắm Trại này.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ cắm trại tốt nhất có thể và làm hết sức mình để đảm bảo sự linh hoạt cho khách hàng trong việc đổi lịch cắm trại. Chúng tôi cảm ơn sự hiểu biết và hợp tác của quý khách.