Chính sách Bảo mật Thông tin của 68 Park Hills

Mục đích và Phạm vi

Chính sách Bảo mật Thông tin đã được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả các người liên quan đến hoạt động cắm trại, bao gồm những người tham gia, hướng dẫn viên và nhân viên.

Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà chúng ta thu thập, xử lý và lưu trữ trong quá trình tổ chức các hoạt động cắm trại.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện hoạt động cắm trại và đảm bảo an toàn cho tất cả các người tham gia. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thông tin y tế quan trọng và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho các mục đích liên quan đến hoạt động cắm trại, bao gồm việc quản lý đăng ký, đảm bảo an toàn và truyền đạt thông tin quan trọng cho các người tham gia.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc nếu bắt buộc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích cho hoạt động cắm trại. Sau khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành xóa thông tin cá nhân một cách an toàn.

Quyền của người tham gia

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây.

Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi Chính sách Bảo mật Thông tin này theo thời gian và sẽ cung cấp thông báo cho tất cả các bên liên quan về những thay đổi này.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Chính sách Bảo mật Thông tin này để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng hoạt động cắm trại diễn ra an toàn và đáng tin cậy.